லெமுரியா

மறைக்கப்பட்ட தமிழர் தம் நெடிய வரலாற்று தடத்தை தேடி லெமுரியா புறப்படுகிறது. மறைந்துப்போன தமிழர் வரலாற்று பெரு இடம் தேடி, ஆய்வுசெய்து தமிழருக்கும் தரணிக்கும் அவைகளை கொண்டுச்சேர்க்கும் திட்டம் தான் லெமுரியா.

இதன் மூலம் தமிழரின் பேதைமை  களையும், பெருமை நிலைக்கும்.

இத்திட்டத்தில் இணைந்து செயல்பட விரும்புவோர்

தொடர்புக்கு
7695 800 800

Post Tags:

posts