உறுப்பினர் பதிவு / Member Registration

Registering...

பதிவு வகை / Registration Type

 தன்னார்வலர் / Volunteer  (உறுப்பினர் அட்டை உள்ளடக்கியது)    ஆதரவாளர் / Supporter

சுய தகவல்கள் / Profile Details

 ஆம் / Yes    இல்லை / No

தற்போதைய தொடர்பு விவரங்கள் / Current Contact Details

மாநகரம் / Corporation
 நகராட்சி / Municipality  
 தேர்வுநிலைப் பேருராட்சி / Townpanchayat
 கிராம ஊராட்சி / Panchayat
 தெரியவில்லை / Not Known
 களப்பணிக்கு உதவி / Helping Field Work  
  இரத்த தானம் / Blood Donation
  நிதி உதவி / Financial Support
 நேரடி களப்பணி / Direct Field Work
 ஆம் / Yes    இல்லை / No

மக்கள் பாதையின் நோக்கம் மற்றும் இலட்சியங்களை அறிந்து அதன் செயல்பாடுகளில் அரவணைப்போடு ஈடுபட்டு நேர்மையான தமிழ் சமூகத்தை கட்டமைக்க உறுதுணையாக இருப்பேன் / I will sincerely take part in all the activities with dedication and provide my full support to build a honest Tamil society, thus achieving Makkal Pathai's objective and vision.
Please fill all the fields marked with "*" / நட்சத்திர குறியீடு உள்ள அனைத்துப் பகுதிகளை கண்டிப்பாக நிரப்பவும்.

ஆதரவாளர் பதிவு / Supporter Registration


மக்கள் பாதையின் நோக்கம் மற்றும் இலட்சியங்களை அறிந்து அதன் செயல்பாடுகளில் அரவணைப்போடு ஈடுபட்டு நேர்மையான தமிழ் சமூகத்தை கட்டமைக்க உறுதுணையாக இருப்பேன் / I will sincerely take part in all the activities with dedication and provide my full support to build a honest Tamil society, thus achieving Makkal Pathai's objective and vision.
Please fill all the fields marked with "*" / நட்சத்திர குறியீடு உள்ள அனைத்துப் பகுதிகளை கண்டிப்பாக நிரப்பவும்.