ஊன்றுகோல்

நம் இணையான இனிய மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு தோள்கொடுக்கும் தோழர்களைத் துணையாக்கும் திட்டம்  இது. மாற்று திறானிகளின்  வளமான வாழ்வுக்கு எண்ணற்ற திட்டங்களை ஊன்றுகோல் உளமாற அமல்படுத்தும் அகம் மகிழும்.

இத்திட்டத்தில் இணைந்து செயல்பட விரும்புவோர்

தொடர்புக்கு

7550 236 975 / 0444 803 9929

Post Tags:

posts