ஊன்றுகோல்

நம் இணையான இனிய மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு தோள்கொடுக்கும் தோழர்களைத் துணையாக்கும் திட்டம்  இது. மாற்று திறானிகளின்  வளமான வாழ்வுக்கு எண்ணற்ற திட்டங்களை ஊன்றுகோல் உளமாற அமல்படுத்தும் அகம் மகிழும்.

இத்திட்டத்தில் இணைந்து செயல்பட விரும்புவோர்

தொடர்புக்கு

7695 800 800

Post Tags:

posts