அறிவே தலை

தங்களின் சிந்தையில் தோன்றிய அறிவியல் விந்தைகளை புதிய கண்டுபிடிப்புகளாக்கியத் தமிழர்களை, இது ஊக்கவிக்கும். தமிழர்களின் அத்தகைய அறிவியல் ஆற்றலைத் தரணி முழுவதும் கொண்டு செல்ல இந்தத் திட்டம் வழித்தடம் அமைக்கும்.

இத்திட்டத்தில் இணைந்து செயல்பட விரும்புவோர்

தொடர்புக்கு

7695 800 800

Post Tags:

posts